Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARLA İLGİLİ HAZIRLANACAK GÜVENLİK RAPORU TEBLİĞİ

 

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik’in  11 inci maddesi gereği üst seviyeli kuruluş işletmecilerinin, hazırlamaları veya hazırlatmaları gereken güvenlik raporuna ilişkin usul ve esasları içeren TEBLİĞ
 
Resmî Gazete Tarihi: 19.04.2019 Resmî Gazete Sayısı: 30750
Güncelleme: 08.02.2020 (Linkler Güncellendi) Revizyon:-
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MADDE 1 – Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Yönetmeliğin 11 inci maddesi gereği üst seviyeli kuruluş işletmecilerinin, hazırlamaları veya hazırlatmaları gereken güvenlik raporuna ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

MADDE 2 – Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Yönetmeliğin 5 inci maddesinde tanımlanan üst seviyeli kuruluşlar hakkında uygulanır.

MADDE 3 – Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, Yönetmeliğin 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 4 – Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Güvenlik raporu: Üst seviyeli kuruluşun, kuruluşta yürütülen faaliyetlerin ve proseslerin tanıtımının yapıldığı, Yönetmeliğin Ek-3’ünde belirtilen ve kuruluşta uygulanan güvenlik yönetim sistemi ile ilgili bilgilerin bulunduğu belgeyi,
b) Güvenlik raporu formatı: Ek-1’de belirtilen; biçim ve genel kurallar dikkate alınarak ve Ek-2’de belirtilen güvenlik raporunda bulunması gerekli asgari bilgi ve belgenin, belirtilen başlık ve numaralara göre sıralanmasını içeren güvenlik raporu düzenini,
c) GYS: Güvenlik yönetim sistemini,

ç) Yönetmelik: 2/3/2019 tarihli ve 30702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Yükümlülükler

 

MADDE 5 – İşletmecinin güvenlik raporu ile ilgili yükümlülükleri

MADDE 5 – (1) Üst seviyeli bir kuruluşun işletmecisi bu Tebliğde belirtilen bilgileri ve formatı dikkate alarak bir güvenlik raporu hazırlar veya hazırlatır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Güvenlik Raporunun Gizli Bölümleri ve Raporda Belirtilen Bilgilerin Dayanakları

MADDE 6 – Güvenlik raporunun gizli bölümleri

MADDE 6 – (1) Hazırlanan güvenlik raporunda, büyük bir kazaya sebep olabilecek tehlikeli maddelerin bilinen isimleri ile bu maddelerin temel zararlılık özelliklerine ait basit açıklamalar hariç olmak üzere Ek-2’nin 1.1.7, 1.2, 1.4, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3 numaralı maddeleri ile ikinci bölümünün tamamında belirtilen bilgiler, Yönetmeliğin 16 ncı maddesi gereğince gizli olarak kabul edilir ve bu bölümler üçüncü kişilere açıklanmaz.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

MADDE 7 – Yabancı dildeki kaynaklar

MADDE 7 – (1) Yabancı dildeki kaynaklardaki bilgilerin kullanılması durumunda güvenlik raporunun ekinde, sadece söz konusu bilgilerin yeminli tercüman tarafından hazırlanan Türkçe çevirileri sunulur.

MADDE 8 – İşletmeye yeni açılacak kuruluşa ait güvenlik raporu

MADDE 8 – (1) İşletmeye yeni açılacak kuruluş, bu Tebliğ kapsamında hazırlayacağı güvenlik raporunun işletmeye açılmadan kesinleşmeyecek bilgiler bulunan bölümlerini, işletmeye açıldıktan sonraki durumu öngörerek ve işin ve işletmenin gerçeklerine uygun bir biçimde hazırlar.

MADDE 9 – Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 9 – (1) 24/1/2015 tarihli ve 29246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 – Mevcut güvenlik raporlarının güncellenmesi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Faaliyet halindeki üst seviyeli kuruluşların bu Tebliğin 9 uncu maddesi ile yürürlükten kaldırılan Tebliğin 5 inci maddesi gereğince hazırlamış oldukları güvenlik raporları, altı ay içerisinde bu Tebliğ hükümlerine uygun hale getirilir.

MADDE 10 – Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

Yorum Yap!

Sohbeti Başlat
Merhaba, Nasıl Yardımcı Olabiliriz?